Κάβα

Αρχική Κάβα: 1000 Μονάδες

ROI: 91.86%
Yield: -8.14%
Υπόλοιπο κάβας: 889.78