Κάβα

Αρχική Κάβα: 1000 Μονάδες

ROI: 91.97%
Yield: -8.03%
Υπόλοιπο κάβας: 885.53